Album Châu – Duncan chụp ở Bảo Tàng – Nhà Thờ Đức Bà